współpraca z przemysłem

Jedną z istotniejszych form działalności Katedry jest wykonywanie ekspertyz, badań wytrzymałościowych, projektów i nadzorów autorskich dla budów realizowanych w regionie łódzkim. W okresie istnienia Katedry zostało wykonanych około 80 opracowań dotyczących zagadnień takich jak: ocena szkodliwości wpływów dynamicznych w budownictwie, ocena wpływu drgań wywołanych przez przejeżdżające pojazdy na stan techniczny budynków, badania drgań fundamentów turbogeneratorów, ochrona obiektów przed niekorzystnymi wpływami drgań, ocena stanu technicznego inżynieryjnych obiektów komunikacyjnych, ocena uszkodzeń magistrali wodociągowych, renowacja instalacji, zmniejszanie poziomu hałasu, projektowanie ekranów akustycznych, opracowanie sposobów prowadzenia prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych, projektowanie stanowisk badawczych i pomieszczeń laboratoryjnych. Powyższe opracowania pracownicy katedry wykonywali głównie dla: organów administracji samorządowej Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, łódzkich zakładów przemysłowych, w szczególności dla elektrociepłowni, administracji budynków, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Na wyróżnienie zasługuje cykl opracowań związanych z wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowo-konserwatorskiej zabytkowego zespołu pałacowego I. K. Poznańskiego w Łodzi. Pracownicy Katedry opracowują opinie dla prokuratury i sądów oraz pełnią nadzór budowlany, np. przy renowacji kościoła oo. Jezuitów w Łodzi. Kilku pracowników Katedry ma pełne uprawnienia budowlane, w tym 3 osoby są rzeczoznawcami budowlanymi.

Współpraca z przemysłem - oferta